Aktuální architektonická studie navazuje na myšlenky a koncept tvůrců budovy a i s ohledem na mimořádný význam pro historii architektury, který objekt obchodního domu reprezentuje, nastiňuje možnosti úprav zejména tam, kde se je nepodařilo vlivem nástupu 2. světové války a následně komunismu realizovat. Jedná se zejména o dostavbu objektů ve vnitrobloku – administrativní křídlo a rozšíření stejnojmenného hotelu, který celý pozemek areálu zavírá stavbou v řadě domů v ulici Biskupská. Současně mapuje možnosti proměnit dnes nevzhledný, hospodářský dvůr na obytný ozeleněný prostor ve vnitrobloku a vytvoření parkovací kapacity ve 2.PP namísto stávajících skladových prostor. Drobnější úpravy jsou navrhovány ve vlastním obchodním domě, který dnes prochází komplexní renovací průčelí směrem do ul. Na Poříčí.

  • Lokalita

  • Na Poříčí, Praha 1
  • Projektové práce

  • 2015 - 2018

Projekt konverze hospodářského dvora obchodního domu přináší vytvoření nové obchodní pasáže mezi ulicí Na Poříčí a Petrskou čtvrtí, z manipulačního zásobovacího dvora se tak nově stává veřejný nebo polo veřejný prostor s osou navazující na pasáž v historické budově Archa propojující ulici Na Poříčí a oblast kolem Masarykova nádraží.

Ve světle výše uvedených zásad pro rozvoj Bílé Labutě, které definoval jeden z autorů stavby Josef Kittrich a v návaznosti na odbornou diskuzi zejména s orgány památkové zde představujeme péče některé principy ve studii uplatněné:

“Obchodní dům má zevnějškem kolemjdoucího překvapit a zaujmout. Má-li být reklamně účinný, bude vždy v uliční frontě či prostoru města čímsi mimořádným, nápadným ve dne i za nočního osvětlení na velkou vzdálenost, ať už kolosálními rozměry, lapidárně pojatým průčelím nebo výjimečnými materiály a architektonickými prvky.”

Obchodní dům s přízviskem palác byl zbudován na jednom z nejrušnějších pražských bulvárů Na Poříčí jako dominantní stavba výrazně převyšující úroveň tehdejší zástavby. Vlivem urbanistického a stavebního vývoje navazujících částí Prahy se dnes objekt do navazující zástavby spíše zapojuje a z řady pohledů dokonce zaniká. Při zvyšování výškové úrovně zástavby a to jak v podobě nástaveb a stavebních úprav, tak v podobě zcela nových objektů, je dnes legitimní úvahou spojit také plánovanou dostavbu Bílé Labutě s jejím zviditelněním, tedy obnovou vyznění velikosti a významu architektury největšího obchodního centra ve městě. Tak byl totiž záměr obchodního paláce spojeného s navazujícími funkcemi uvažován. V tomto případě se totiž nejedná o pouhou utilitární nástavbu na činžovní dům běžného významu, ale o dokončení myšlenky vybudování multifunkčního obchodního centra měřítkem vybočujícího z řady.

“Musí se počítat s možností pozdějších změn a technických zlepšení po letech a velmi často s rozšířením budovy všemi směry.”

“Bylo myšleno na nutné budoucí rozšíření podniku. Pilíře nižších částí byly vyztuženy pro zatížení 6 patry z důvodu nástavby. K rozšíření horizontálnímu byly vypuštěny konzolovité patky z obvodních železobetonových pilířů. Pro rozšíření budoucí vnitřní dopravy ponechána v konstrukci možnost zřízení nového nákladního výtahu a páternosteru pro zboží.”

Pro dostavbu, nebo přesněji 2. etapu výstavby poskytli autoři objektu nejen ideová a architektonická východiska, ale také technické podmínky. Právě ty dokládají, že jejich myšlenka se měla stát realitou. O dostavbě by se dnes nedalo uvažovat, pokud by základy a skelet nebyly na zatížení připraveny a pokud by nebyl předem vykoupen odpovídající díl pozemků ve vnitrobloku.

Z dnešního pohledu lze projekt dostavby vhodně spojit s konverzí vnitrobloku a vytvořením pěšího průchodu mezi ulicí Na Poříčí a ulicí Biskupská a vymístit tak postsocialistické užívání prostoru, ve kterém se na místo plánovaných staveb nachází hospodářský manipulační dvůr, provizorní objekty skladů, garáží apod. Je tedy možné vytvořit nový kvalitní veřejný či polo veřejný prostor v centru Prahy nabízející mimo jiné oddechové a zelené plochy a zlepšující pěší prostupnost této části města.

  • Studio

Hollarovo nám. 2275/2
130 00 Praha 3 – Vinohrady
50°4'37.402"N 14°28'38.598"E
Mapa

  • Fakturace

TaK Architects s.r.o.
IČ: 28503864
DIČ: CZ28503864

TaK Management s.r.o.
IČ: 07239033
DIČ: CZ07239033

  • Kontakt
  • Sledujte nás