Myšlenkou projektu bylo vytvoření obytného souboru poskytujícího prostor pro bydlení a život více než 4 000 obyvatel a nalezení optimální polohy městského bydlení s povahou zahradního města se všemi jeho atributy: jasná struktura vztahu obytného domu a zeleně, regulace a racionalizace výstavby s cílem poskytnout kvalitní ale dostupné bydlení v několika základních obytných modelech – izolovaných nebo řadových rodinných domech, viladomech, nebo chceme-li malých bytových domech a konečně bytových domech činžovních.

  • Lokalita

  • Benice
  • Projektové práce

  • 2007 - 2013

Myšlenka domu v zeleni, která se v průběhu 19. a 20. století proměňuje v myšlenku zahradního města, je aktuální dodnes. Příklady urbanizací a zástaveb území, která jsou v kontaktu s velkými městy a přesto díky své poloze při jejich okraji blízko přírodě lze najít po celé Evropě. Také myšlenka obytného celku plánovaného při jihovýchodním konci obce Uhříněves, vklíněného mezi stávající zástavbu na severu a meandr Pitkovického potoka – mimořádně kvalitní přírodní biokoridor na jihu, v místě jednoho z nejvýznamnějších dopravních vstupů do hlavního města byla inspirována podobnou vizí. Vytvořit obytný soubor poskytující prostor pro bydlení a život více než 4000 obyvatel, najít optimální polohu městského bydlení s povahou zahradního města se všemi jeho atributy – jasná struktura vztahu obytného domu a zeleně, regulace a racionalizace výstavby s cílem poskytnout kvalitní ale dostupné bydlení v několika základních obytných modelech – izolovaných nebo řadových rodinných domech, viladomech, nebo chceme-li malých bytových domech a konečně bytových domech činžovních.

Každý z popsaných modelů se prezentuje v různých polohách, spojeních, materiálech a kompozici. Přes rozmanitost a velikost území je ale průvodní myšlenkou vytvořit svébytný soubor vnitřně jednotný, integrovaný do okolních urbanistických struktur i přírodního kontextu.Celé území lze členit na části podle typologie domů a také funkce. Nejblíže komunikaci K Dálnici, tedy zhruba v západní třetině je situována část zastavěná bytovými domy (typy G, J) . Největší stavební objekty se postupně směrem k jihu a východu proměňují v domy menšího měřítka. Ve střední třetině na ně navavazuje plocha s převahou viladomů (typ B) doplněných řadovými rodinnými domy (typ C). V jižní části areál ohraničují rovněž viladomy (typu F1), řadové rodinné domy (typ F2) a samostatně stojící rodinné domy (typ D). Poslední část, při východní hranici území je zastavěna rodinnými domy řadovými doplněnými solitery v zahradách v koncových sekcích (typ E). Společným jmenovatelem bytových domů je regulace, jasně vymezený prostor domu a přilehlého pozemku, ekonomika zástavby i vlastních dispozic jednotlivých bytových jednotek.Také zde jsou obytné jednotky poučené jednoduchými a úspornými půdorysy zahradních měst v Evropě i v Čechách. Často dvoupatrové byty na úzkém obdélném půdoryse propojené se zahradou, viladomy s 4 – 6 byt. jednotkami, které lze dle potřeb a požadavků dále slučovat a konečně i byt. domy pavlačového nebo činžovního typu.

Architektura přímo kopíruje poslání obytného souboru. Je střídmá, ale hravá, pracuje s jednoduchými formami, které ale doprovází rozdílnými materiály a zelenými plochami v parteru i na střechách.
Celé území je na dvou delších stranách lemováno plochami izolační zeleně (na severu v podstatě pouze zelené plochy, na jihu zeleň přímo navazujíe na meandr Pitkovického potoka). Oba zelené pásy spojují dvě vnitřní zelené linie vedené při dvou hlavních příčných komunikacích.Z urbanistického pohledu jsou tyto plochy zároveň chápány jako předěly výše popsaných částí zastavovaného území, tepnami dopravy a pohybu propojující bydlení, oddech a přírodu. Spolu s páteřními komunikacemi vedenými v kolmém směru navíc tvoří obě popsané radiály i základní dopravní kostru. První z nich umístěná v těžišti obytného celku je zároveň „společenskou“ osou. Právě sem jsou situována veřejná prostranství a nebytové plochy pro služby a obchod, do budoucna bude tato část přímo navazovat na občanskou vybavenost, resp. polyfunkční domy v severozápadním rohu urbanizovaného prostoru.

Do území se vjíždí z ulice K Dálnici ve dvou místech, přibližně ve třetinách západní hranice. Na oba vjezdy navazují páteřní komunikace, které se v místě prvního radiálního zeleného pásu (viz výše), spojují.

  • Studio

Hollarovo nám. 2275/2
130 00 Praha 3 – Vinohrady
50°4'37.402"N 14°28'38.598"E
Mapa

  • Fakturace

TaK Architects s.r.o.
IČ: 28503864
DIČ: CZ28503864

TaK Management s.r.o.
IČ: 07239033
DIČ: CZ07239033

  • Kontakt
  • Sledujte nás