Projekt Staroměstská brána je mnohovrstevnatým záměrem zahrnujícím revitalizaci a obnovu veřejných ploch na konci Pařížské třídy a Dvořákova nábřeží, jejich výrazného rozšíření na úkor dnes nevyužívaných nebo nepřístupných míst. Stručně je možné návrh charakterizovat jako prodloužení městského parteru v ose ulice Pařížská až na nábřeží a jeho propojení s vltavskou náplavkou a rozšíření plochy náměstí Miloše Formana, její očištění od automobilové dopravy a technických staveb velkého objemu, vytvoření živého místa ideově věnovaného českému filmu. Vytvoření nové veřejnosti přístupné plochy na styku Dvořákova nábřeží, chceme-li piazzety, sestupující na úroveň Vltavy s možností pokračování pěšího tahu pod tělesem nábřeží na náplavku. Součástí projektu je i celková rekonstrukce a přestavba hotelu InterContinental. Jeho obnova je ale spíše v druhém plánu celého záměru. Cílem je totiž především doplnit dnes chybějící propojení hotelu a města, zaplnění jizev na navazujících plochách (rampy, technické objekty výdechů a další), které dnes místo v centru Prahy znehodnocují a provozně komplikují. Plochy se v mnohem větší míře stávají plochami přístupnými veřejnosti, hotel a jeho parter je více součástí města. To se projevuje i řadou nových objektů, které v analogii původní kompozice tvořené betonovými a skleněnými bloky vystupují do nově vzniklého prostoru, aby ho doplnily a obohatily o obchodní a společenskou vrstvu. Prvním z nich je lávka spojující Dvořákovo nábřeží a nově rozšiřovanou restauraci v přízemí, následuje linie prvků v ose Pařížská. Všechny nové prvky byly současně komponovány tak, aby doplnily, ale nerozbíjely a jednotlivě nekonkurovaly měřítkem velké architektuře hotelu, ani kompozici domu na volném prostranství.

 

Projekt Staroměstská brána prochází vývojem, povolovacím procesem, je komunikován s odbornou i laickou veřejností, jeho podoba se v čase mění. Aktuální stav projektu je možné sledovat na sociálních sítích a veřejných prezentacích, podoba projektu na webu, v uveřejněných článcích a tisku může být neaktuální.

  • Lokalita

  • Praha 1
  • Projektové práce

  • 2019 - 2020

Náměstí Miloše Formana se dnes rozkládá na ploše 4630 m2. Z poměrně nečitelné, provozně komplikované a nevzhledné plochy ale prostorově zabírá 850 m2 objekt ventilace garáží a 170 m2 sjezdové rampy, skutečná výměra je tedy jen asi 3710 m2. Projekt předpokládá vymístění ramp, obslužnost garáží z Dvořákova nábřeží, zrušení celého objektu větrání a vytvoření skutečného náměstí, které bude mít v přední části rozměr obdélníku 1400 m2, v zadní části řadu navazujících prostor drobnějšího členění doplněných zelení a vodou. Po úpravách tak bude celková plocha veřejnosti přístupných ploch v okolí hotelu zvětšena na celkových 6250 m2.

Náměstí je uvedeno objektem umístěným v místě rohu obytného bloku zničeného za druhé světové války o půdorysné ploše 340 m2. Ten bude současně sloužit jako objekt vstupu do podzemních veřejných garáží, bude mít volný parter, aby při pohybu pěších netvořil pohledovou překážku. Jeho vlastní poloha ani architektura není samoúčelná. Je první z řady drobnějších staveb tvořících propojení urbanizovaného prostoru města a kompozice hotelu InterContinental. Ty vstupují do nově navrhovaného prostoru, aby ho obohatily o novou obchodní a společenskou vrstvu a v linii prodloužení ulice Pařížská sestupují směrem k Vltavě.

Projekt usiluje také o to, aby nově revitalizované náměstí dostalo vnitřní náboj, jednoznačnou definici. Tou by se měl stát projekt Památníku československého filmu, který bude připomínat československou filmovou historii a úspěchy. Jeho podobu určí odborná komise složená se zástupců Hl. M. Prahy, Státního fondu české kinematografie, Mezinárodního festivalu Karlovy Vary, filmových historiků a tvůrců. Památník by se měl stát živým, interaktivním místem, symbolem propojení Čech a světa prostřednictví filmu, jehož symbolem se stal právě režisér Miloš Forman, jehož jméno náměstí nese.

Prodloužení ulice Pařížská před hotelem InterContinental, dnes indiferentní prostor bez charakteru, s nevýrazným vstupem do hotelu, jinak bez určení nebo charakteru, volná plocha směrem k nábřeží je vyplněná novodobým objektem bazénu, který obklopuje nesrozumitelná skupina kamenů a zeleně. Nově jasná městská třída, lemovaná alejí na jedné straně, obchodním parterem na straně druhé. Zakončená a rozšířená o piazzettu, jež sestupuje na úroveň vltavské náplavky, s kterou je propojena průrazem pod tělesem nábřeží. Na místě bazénu a ploch dnes určených výhradně pro hotelové hosty vzniká nový prostor přístupný veřejnosti s výměrou více než 550 m2.

Dvořákovo nábřeží je směrem k mostu Svatopluka Čecha lemováno širokým chodníkem s alejemi stromů. To je dobrý základ pro dotvoření a rozšíření tohoto motivu. Dobře založený pás pro pěší je ponechán a doplněn o nový bod zájmu – restauraci na terasách hotelu, kterou s nábřežím propojuje lávka pro pěší.

Doprava a parkovací kapacity pro veřejnost jsou již dnes součástí hotelového komplexu, projekt předpokládá jejich zachování, pouze úpravu dopravního provozu. Pro veřejnost tak bude připraveno asi 170 parkovacích stání. Do garáží se bude nově vjíždět z Dvořákova nábřeží (stávající zásobovací vjezd lze bez problémů využít i pro obsluhu garáží). Tím odpadnou rampy s vjezdem z Pařížské, které komplikují pohyb chodců a snižují pobytovou hodnotu náměstí Miloše Formana. Vstup a výstup pro pěší je naopak přesunut ze vzdáleného místa blíže k centru, na roh ulic Pařížská a Bílkova. Celkově je návrh zaměřen na eliminaci kolizních míst a zpřehlednění dopravní obslužnosti s akcentem na prioritu pohybu pěších.

Zeleň dnes v řešeném území tvoří pouze půdopokryvy s několika drobnějšími stromy na objektu ventilace garáží a skupina klečí v okolí bazénu. Užitný význam takto ozeleněných ploch je velice malý, o jejich městotvorné hodnotě nemluvě. Návrh předpokládá výrazné doplnění městské zeleně, linie stromů v ose Pařížská, nově vysázený bosket v zadní části náměstí M. Formana, práci se zelení na stávajících i nově navrhovaných střechách a v neposlední řadě zeleň vertiflory restaurace na terasách. Proměnou projdou také zahrady hotelu. Ty budou nově založeny jako ovocné sady, připomínající staroměstské vnitrobloky a zahrady, s kostrou z tradičních českých druhů doplněnou kombinací okrasných a hospodářských keřů.

  • Studio

Hollarovo nám. 2275/2
130 00 Praha 3 – Vinohrady
50°4'37.402"N 14°28'38.598"E
Mapa

  • Fakturace

TaK Architects s.r.o.
IČ: 28503864
DIČ: CZ28503864

TaK Management s.r.o.
IČ: 07239033
DIČ: CZ07239033

  • Kontakt
  • Sledujte nás