Zvolené měřítko, architektura domu i pozemku vzbuzují dojem přátelské, nikoliv exkluzivní budovy, která je ale současně v dobrém slova smyslu ambiciozní, s příznivým vztahem k okolí, k uživatelům i k návštěvníkům. Dům je čitelný, přehledný, zónovaný tak, aby vylučoval provozní kolize a naznačoval i vnitřní hierarchii prostor a umožňoval tak orientaci.

  • Lokalita

  • Jihlava
  • Projektové práce

  • 2018 - 2020

Architektonický koncept je primárně nízkoenergetický s akcentem využití pasivních prvků, velký důraz je kladen na dostatečné osvětlení denním světlem, stínění, přirozené větrání a kvalitu pracovního prostředí jak v rámci vnitřního prostředí tak vůči exterieru, tedy s dobrým vizuálním propojením pracovišť a přilehlého ozeleněného pozemku Vysoký důraz je kladen na vytvoření živého parteru zejména ve směrech, ve kterých bude Budovu obklopovat poloveřejný prostor a pěší trasy.

Administrativní budova je navržena jako dva objekty propojené skleněným krčkem se vstupní halou. V severovýchodním větším objektu se nachází administrativní část pro zaměstnance. Nižší objekt slouží spíše pro školení a prezentaci veřejnosti, v přízemí je jídelna s kavárnou.

Použity jsou zejména přírodní materiály: dřevo, zeleň, sklo a beton. Objekt je situován na poměrně rozlehlé parcele podélně orientované ve směru sever – jih, s hlavním vjezdem z jižní strany z ulice Rantířovské. Architektonický koncept je proto postaven na interakci objektů administrativní budovy a volných ozeleněných ploch doplněných rekreačním parterem a městským mobiliářem.

Celá kompozice je v principu orientovaná kolem centrální osy navazující na hlavní vjezd do areálu. Za hlavním vjezdem na pozemek je ukončen provoz automobilů pro veřejnost (odstavné parkoviště). Vjezd do podzemních parkovišť při východní straně pozemku je pouze pro zaměstnance. Veřejnost dále pokračuje pěšky podél linie stromů, která návštěvníka přivádí k atriu propojujícího dvě hlavní části – administrativní budovu směrem k východu a nižší objekt určený prioritně pro stravování, oddech a rehabilitaci zaměstnanců a také pro akce organizované pro veřejnost. Převážně skleněný krček spojující obě části je řešen tak, aby se parková kompozice areálu prolnula s architekturou v jeden celek. To je, jak bylo uvedeno výše, i jeden z klíčových principů celého návrhu. Objekt je proto i v interiéru navrhován s použitím přírodních materiálů, zejména dřeva a vertikálních zelených zahrad, skla a pohledového betonu, který nahrazuje kámen. To platí pro všechny části budovy, i přes rozdíl v jejich architektonickém ztvárnění, které má viditelně odlišit místo pro trvalou, soustředěnou kvalifikovanou práci s vysokým standardem vnitřního prostředí – administrativní část na východní straně, v návrhu jako plošně zastíněný „uzavřený“ objem s volným přízemím a ustupujícím podlažím s terasami a nižší objekt pro oddech, stravování a veřejnost, který je naopak řešen jako převážně otevřený „altán“ přímo navazující na vstupní halu a parkovou část areálu s vodní plochou.

  • Studio

Hollarovo nám. 2275/2
130 00 Praha 3 – Vinohrady
50°4'37.402"N 14°28'38.598"E
Mapa

  • Fakturace

TaK Architects s.r.o.
IČ: 28503864
DIČ: CZ28503864

TaK Management s.r.o.
IČ: 07239033
DIČ: CZ07239033

  • Kontakt
  • Sledujte nás